Know-how


Know – how to nieopatentowany zbiór wiedzy, doświadczeń, badań i umiejętności pozwalających na wprowadzenie zmian społecznych w dziedzinie edukacji, polityki, zarządzania i przedsiębiorczości.

Wolontariusze TCW w trakcie jednego z warsztatów przeprowadzanych w biurze

Wolontariusze TCW w trakcie jednego z warsztatów przeprowadzanych w biurze

Opracowaliśmy autorską metodę pracy nazwaną Community Centered Learning czyli nauczanie skoncentrowane na wspólnocie osób. W tej metodzie centralne miejsce zajmuje grupa, a wykonane przez nią zadania są tylko skutkiem ubocznym nawiązanych międzyludzkich relacji. W metodzie CCL dominującą formą uczenia się i nauczania jest pogłębiona refleksja (reflective learning), oparta na zadawaniu pytań o otaczającą rzeczywistość. Wzbogaceniem tego procesu jest wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do analizy wypracowanych wspólnie wniosków i refleksji.

Poniższy schemat przedstawia sposób planowania zmiany w otaczającej kulturze poprzez wpływ i rozumienie natury ludzkiej, jako natury odkrywającej, poszukującej, eksperymentującej i pytającej.

Schemat kompetencji diagnostycznych trenera społecznego TCW. M. Paluch, 2012.

Schemat kompetencji diagnostycznych trenera społecznego TCW. M. Paluch, 2012.

Podstawowym narzędziem wspomagającym uczenie się i budowanie wiedzy w CCL jest koło jakości, w wersji pozwalającej na wspólne analizowanie, porównywanie, kategoryzowanie, monitorowanie i optymalizację pracy organizacji i zespołu.

SCHEMAT3

Kluczowym założeniem jest możliwie stałe dążenie do konfliktu poznawczego, niepokoju intelektualnego i refleksji, jakie wynikają z nakładania na siebie świadomości własnej natury ludzkiej i wytwarzanej przez nią kultury. To wyzwala adrenalinę, dynamikę i aktywność. Motywacja i chęć do zmiany wynika z woli zmiany otoczenia, wszędzie tam, gdzie rozpoznano nonsens, bylejakość, hipokryzję, apatię, egoizm.

Schemat obrazujący konflikt poznawczy wynikający z konfrontacji własnej świadomości z problemami otoczenia. M. Paluch, 2012.

Schemat obrazujący konflikt poznawczy wynikający z konfrontacji własnej świadomości z problemami otoczenia. M. Paluch, 2012.

Community Centered Learning to dominacja wiedzy proceduralnej nad deklaratywną. Określenia tradycyjnie kojarzone z nauką jak wpajanie, przyswajanie, zapamiętywanie wiedzy zastępowane są wyrażeniami rodem z dydaktyki Konstruktywistycznej tj. generowanie, tworzenie, dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. CCL to również odpowiedź na zasadnicze kierunki rozwoju i znaki czasu społeczeństwa początku XXI wieku, wyrażone przez przesłanki i projekty znane jako:

– Perspektywa „Uczyć się aby być”(Learning to be), UNESCO, 1972 r.
– Perspektywa „Organizacji uczącej się” (Learning Organization), Peter Sange, 1990 r.
– Perspektywa „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning), Komisja Europejska 2006 r.

Andrzej Rozmus i Roma Rojowska w trakcie spotkania rozpoczynającego Cross Border Academy

Andrzej Rozmus i Roma Rojowska w trakcie spotkania rozpoczynającego Cross Border Academy

potkanie otwierające Cross Border Academy (09.2012) - przygotowane dla wolontariuszy, ich rodziców, nauczycieli, radnych oraz lokalnych autorytetów

Spotkanie otwierające Cross Border Academy (09.2012) – przygotowane dla wolontariuszy, ich rodziców, nauczycieli, radnych oraz lokalnych autorytetów

Michał Paluch w trakcie przemówienia na absolutorium Rady Miasta Cieszyn

Michał Paluch w trakcie przemówienia na absolutorium Rady Miasta Cieszyn