Statut


Statut Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum WolontariatuLogo TCW

§1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu, w dalszej części statutu zwane będzie „Stowarzyszeniem”. Dopuszczalne jest używanie nazwy skróconej „Transgraniczne Centrum Wolontariatu” oraz nazwy skróconej „TCW”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, związków lub federacji krajowych i międzynarodowych.
 4. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
 5. Stowarzyszenie w celu realizacji swych zadań statutowych może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności z przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, badawczymi i finansowymi oraz organami administracji publicznej.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego symbolu, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego  w ramach prowadzonych przez siebie przedsięwzięć wymienionych w § 2.

§2

Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji i zasady Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest dobrowolna działalność edukacyjna i kulturalna na rzecz szeroko pojętego rozwoju młodych ludzi, kształtowania postaw obywatelskich oraz wsparcia transgraniczności.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację szkoleń z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, organizacji imprez, pracy w grupie, autoprezentacji,

2)  organizację szkoleń języka czeskiego,

3) wspieranie imprez i festiwali,

4)  organizację własnych imprez,

5)  działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński,

6)  pomoc w nauce oraz prowadzenie korepetycji,

7)  organizację spotkań, mających na celu integrację z obywatelami Republiki Czeskiej oraz naukę czeskiej kultury i obyczajowości,

8)  współpracę z organizacjami pozarządowymi o charakterze transgranicznym,

9) współpracę z Radą Miasta oraz instytucjami administracji publicznej, poradniami, placówkami oświaty, szkołami wyższymi w celu kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży,

10) angażowanie młodzieży do czynnego udziału w wydarzeniach przestrzeni publicznej,

11) czynny udział w życiu społecznym i publicznym Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,

12) organizację czasu wolnego młodzieży,

13) wsparcie i rozwój społecznie utalentowanej młodzieży,

 1. Realizując swoje cele Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
 2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 4. Realizując cele statutu, Stowarzyszenie postępuje w zgodzie z metodyką pracy w grupie, zebraną i opisaną w podręczniku Dydaktyki Adekwatnej jak i podręczniku organizacji imprez w przestrzeni publicznej Cieszyna.

§3

                                                                                            Członkowie Stowarzyszenia

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) osoby pełnoletnie mający pełną zdolność do czynności prawnych,

2) małoletni w wieku 16-18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych – korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych

3) małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgoda przedstawicieli ustawowych wg zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

 1. Cudzoziemcy mogą przystępować do Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych,

2)   członków honorowych,

3)    członków wspierających.

 1. Członkowie założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi.

§4

Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać jego działalność. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia osoba fizyczna musi uzyskać rekomendację jednego członka Stowarzyszenia oraz jednego przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Osoba fizyczna staje się członkiem Stowarzyszenia po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji składanej przez Kandydata na członka Stowarzyszenia.
 3. Deklaracja składana przez Kandydata na Członka Zwyczajnego musi zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, e-mail, numer PESEL lub w przypadku obcokrajowców numer identyfikacyjny,

2) oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia,

3) zobowiązanie do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Stowarzyszenie,

4) potwierdzenie wpłaty składki w roku przystąpienia w wysokości określonej przez Stowarzyszenie,

5) rekomendację jednej osoby ze stowarzyszenia oraz jednego przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia; oświadczenie o przestrzeganiu zapisów Statutu Stowarzyszenia, obowiązującego Regulaminu Stowarzyszenia, zwanego dalej Regulaminem,

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Deklarację członkowską należy złożyć osobiście u jednego z członków zarządu.
 2. Zarząd rozpatruje deklarację na najbliższym posiedzeniu Zarządu i o wyniku rozpatrzenia informuje Kandydata.
 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1)            czynnego i biernego prawa wyborczego,

2)            korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

3)            zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4)            uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5)            zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

6)            składania wniosku o zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu,

7)            używania określenia „członek Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu” lub  nazwy skróconej „Transgraniczne Centrum Wolontariatu” w połączeniu ze znakiem graficznym Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

1)            działać z poszanowaniem zasad etyki i dobrych obyczajów,

2)            brać aktywny udział w pracach, spotkaniach Stowarzyszenia i wszelkich jego przedsięwzięciach, co będzie weryfikowane przez Zarząd Stowarzyszenia,

3)            promować Stowarzyszenie i jego działalność,

4)            przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,

5)            uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,

6)            opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach określonych uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§5

Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która swoją postawą daje przykład godny do naśladowania przez każdego z członków Stowarzyszenia i w sposób szczególny przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków. Kandydaturę na członka honorowego wraz z uzasadnieniem (swoją, bądź innej osoby) może zgłosić każdy członek zwyczajny w czasie trwania Walnego Zebrania Członków. Wyboru dokonuje się za pomocą głosowania, w którym potrzebna jest większość głosów.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do:

1)   korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

2)  zgłaszania postulatów do organów Zarządu dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3)  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

4)  uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.

§6

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia w różnoraki sposób:
  1) osoba fizyczna,
  2) osoba prawna.
 2. Godność członka wspierającego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek wspierający ma prawa określone w § 5 ust. 3 i 4.

§7

Ustanie i zawieszenie członkostwa, upomnienie

 1. Członkostwo ustaje w razie:

1) rezygnacji z członkostwa, przy czym rezygnacja taka musi, pod rygorem nieważności, być złożona na piśmie,

2)  śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

4)  wykluczenia.

Wykluczenie Członka może nastąpić w przypadku:

1) zalegania przez Członka Zwyczajnego z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

2)  działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia lub innego członka Stowarzyszenia,

4) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, w tym nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

 1. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd większością 4/5 głosów. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Zarząd wysłuchuje osobę podlegającą wykluczeniu, którą należy zawiadomić o posiedzeniu Zarządu i wezwać do złożenia wyjaśnień.
 2. Zarząd niezwłocznie powiadamia wykluczonego członka na piśmie lub pocztą elektroniczną o podjętym rozstrzygnięciu załączając mu stosowną uchwałę. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 3. Zarząd ma prawo zawiesić zwykłego członka stowarzyszenia na określony czas większością głosów w przypadku:

– wniosku zainteresowanego o zawieszenie członkostwa,

– nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków,

– zachowanie, rażąco sprzecznego z kodeksem etycznym Stowarzyszenia,

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

 1. Zarząd ma prawo udzielić pisemnego upomnienia zwykłemu członkowi stowarzyszenia większością głosów w przypadku:

– zachowania sprzecznego z kodeksem etycznym Stowarzyszenia,

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

§8

Władze Stowarzyszenia

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

1)            Walne Zebranie Członków,

2)            Zarząd,

3)            Komisja Rewizyjna,

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa jeden rok.
 2. Dopuszczalne jest pełnienie przez członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w ramach tej samej pełnionej funkcji, pięciu kadencji pod rząd. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zostać wybrani na kolejne kadencje dopiero po przerwie trwającej przynajmniej jedną kadencję nowych Władz Stowarzyszenia.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1)            ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)            pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

3)            odwołania przez Walne Zebranie z pełnionej funkcji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów.

 1. Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres pozostały do upływu kadencji. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego mandatu wygaśnięcie  dotyczy, pełnić będzie swe obowiązki do momentu wyboru jego następcy.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, w sytuacji gdy nie może on pełnić obowiązków do momentu wyznaczenia następcy, jego obowiązki do momentu wyznaczenia następcy przejmuje Wiceprezes.

§9

Uchwały władz

 1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos:

1) w przypadku Zarządu: Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu,

2) w przypadku Komisji Rewizyjnej: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,

3) w przypadku Walnego Zebrania Członków: Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 1. Podjęte uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, jeżeli w Walnym Zebraniu Członków uczestniczyła co najmniej połowa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku gdy Członek Zwyczajny nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków lub też w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu będzie głosował. Pełnomocnictwo musi być ustanowione w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co roku i zwoływane jest przez Zarząd nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji Zarządu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)            z własnej inicjatywy,

2)            na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)            na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 2) i pkt 3), żądanie oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinny zawierać proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane, chyba że zebrani zwykłą większością głosów zgodzą się  na podjęcie uchwał także w innych sprawach.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)            ustalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2)            uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia przedstawionych do rozpatrzenia przez Zarząd,

3)            zatwierdzania sprawozdań merytorycznych i finansowych przygotowywanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

4)            ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)            uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,

6)            wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)            nadawanie godności członka honorowego i członka wspierającego,

8)            podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi,

9)            ustalanie wysokości składek członkowskich i częstotliwości ich opłacania,

10)          podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ruchomości, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki oraz sprzedaży, nabycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce, których wartość przekracza kwotę 5000 zł netto + VAT oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw Zarządowi w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

11)          podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12)          powoływanie przewodniczących i członków do stałych oraz doraźnych komisji,

13)          uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenia planów pracy tych organów,

14)          podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji krajowych i międzynarodowych,

15)          podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,

16)          podejmowanie uchwał w sprawie zmian w zakresie realizowania założeń Dydaktyki Adekwatnej.

 1. Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany poinformować Członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu Członków na dwa tygodnie przez zebraniem, przesyłając im proponowany porządek obrad.
 2. Wnioski o poszerzenie programu Walnego Zebrania są składane na początku Walnego Zebrania Członków i rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
 3. Zwyczajni członkowie stowarzyszenia są obowiązani uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków.  W przypadku nieobecności członek zwyczajny zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych dostarczyć Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia pisemne usprawiedliwienie, bezpośrednio do rąk własnych lub e-mailem. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na Walnym Zebraniu zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu ze stowarzyszenia.

§11

Zarząd

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd składający się z 4 – 5 członków, który stanowią: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Zwyczajni Członkowie Zarządu.  Do zarządu wybierani zostają Członkowie Zwyczajni, którzy otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Wybór pierwszego zarządu odbywa się na zebraniu założycielskim.
 3. Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Zwyczajni Członkowie Zarządu  w niniejszym statucie przyjmują nazwę członek zarządu co oznacza iż dany artykuł jest kierowany do wszystkich osób w zarządzie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc i są zwoływane przez Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu może być również zwołane na wniosek:

– członka zarządu,

– Komisji Rewizyjnej,

– na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

złożony do Prezesa Zarządu, który zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi być doręczone członkom Zarządu w formie mailowej lub telefonicznej. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu są również doręczane członkom Komisji Rewizyjnej.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest złożenie ich przez jednego członka Zarządu. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz inny członek Zarządu.
 4. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)                 kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2)            zwoływanie Walnego Zebrania Członków

3)            ustalanie regulaminu Zarządu,

4)            przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzania przez Walne Zebranie Członków projektów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia,

5)                 składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu, dostępnego do wglądu członkom przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania Członków,

6)            kierowanie i zarządzanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

7)                 zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zbywanie i nabywanie ruchomych i nieruchomych składników majątkowych Stowarzyszenia, zaciągania kredytów i innych zobowiązań stosownie do uchwał Walnego Zebrania Członków,

8)                 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ruchomości, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki oraz sprzedaży, nabycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce, których wartość nie przekracza lub jest równa kwocie 5000 zł netto + VAT ,

9)            powoływanie i odwoływanie pełnomocników,

10)          podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,

11)          reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

12)             uchwalenie kodeksu etycznego. Aby kodeks był ważny musi zostać zatwierdzony przez pełny skład zarządu po wysłuchaniu głosów doradczych członków zwyczajnych. Zarząd informuje członków zwyczajnych o przystąpieniu do prac nad kodeksem etycznym drogą mailową. O uchwaleniu kodeksu informuje się członków Stowarzyszenia drogą mailową,

13)          Uchwalenie Regulaminu banku czasu,

14)          Prowadzenie banku czasu wg zasad przyjętych w Regulaminie.

 • §12

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania w ciągu 7 dni po dokonanym wyborze Komisji Rewizyjnej, wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego lub dwóch pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców.
 7. Komisja składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków.
 8. Do zakresu jej działalności należy:

1)                 kontrola działalności Stowarzyszenia, przy czym Komisja Rewizyjna jest zobowiązana co najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu w zakresie gospodarki finansowej,

2)            składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu i z wnioskiem dotyczącym udzielenia (lub odmowy udzielenia) absolutorium Zarządowi,

3)            przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4)            prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

5)            zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

§13

Majątek Stowarzyszenia

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 3. a)      wpływy ze składek członkowskich,
 4. b)      wpływy z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia,
 5. c)      dochody z majątku Stowarzyszenia.
 • §14

Bank Czasu

 1. W ramach Stowarzyszenia prowadzony jest „bank czasu”. Członkowie zwyczajni biorą udział w pracach Stowarzyszenia w zamian za jednostki czasu. Jeżeli członek zwyczajny posiada przez okres miesiąca niezmienną liczbę jednostek czasu powinien wyjaśnić Zarządowi Stowarzyszenia przyczyny braku zaangażowania w działania Stowarzyszenia stosownie do obowiązku wynikającego z paragrafu 4 ust. 7 pkt 2.
 2. Brak zaangażowania w działania Stowarzyszenia może być usprawiedliwiony wyjazdem trwającym ponad miesiąc lub inną istotną przeszkodą, którą należy zgłosić pisemnie Zarządowi w miarę możliwości 7 dni przed planowanym działaniem, w którym członek Stowarzyszenia miał brać udział.
 3. Bank czasu prowadzi Zarząd.
 • §15

Postanowienia końcowe

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana Statutu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz uchwała o zmianie Statutu wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. W razie niestawiennictwa w pierwszym terminie przynajmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o zmianie Statutu większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.
 6. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.